BAŞAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“BAŞAK” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, şirketimizin koruması altındadır. Kişisel veriler, BAŞAK tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

1. ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

1.1 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde; IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgilerine yönelik kişisel verileriniz işlenebilecektir.

1.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

1.3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 1.2 başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

1.4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dâhilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • BAŞAK’ın tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • BAŞAK’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BAŞAK’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

2. ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARIMIZ

2.1 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyadı, TCKN, doğum tarihi/yeri, medeni hali,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi,
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, profesyonel/kişisel yetkinlikler, eğitim seviyesi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, meslek bilgisi, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, ilgi alanları, hobiler, referans kişi bilgileri, sınav puanı, gelir seviyesi bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf,
 • Özel Nitelikli Veriler: Kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,

2.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimize yaptığınız iş veya staj başvurusu kapsamında kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi ve konaklama faaliyetinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

2.3 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, BAŞAK tarafından hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ve topluluk şirketleriyle ve talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

2.4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimize yaptığınız iş başvurusu sırasında bizzat sizin tarafınızdan veya iş ortaklarımız vasıtasıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanın bulunması hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

3. FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

3.1 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

BAŞAK yerleşkesine ziyaretiniz kapsamında, ad soyadı, TCKN, telefon numarası, e-posta adresi, ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, kablosuz internet erişimi talebiniz olması halinde ise; IP adresi, internet giriş-çıkış log kayıtları bilgileriniz işlenmektedir.

3.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Şirket içi güvenliğinin sağlanması,
 • Kapı geçiş raporu tutulması,
 • Binaya gelen kişilerin güvenlik taramalarının gerçekleştirilmesi,
 • Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,
 • Misafir kablosuz internet ağının sağlanması.

3.3 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında 3.2 başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

3.4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası vasıtasıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • BAŞAK’ın tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • BAŞAK’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. TEDARİKÇİ / İŞ ORTAKLARIMIZ

4.1 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

BAŞAK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, pasaport numarası, vergi numarası, uyruk, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap bilgileri ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, eğitim seviyesi,
 • Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Fotoğraf,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve talep bilgisi.

4.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acentelik ve temsilcilik hizmetlerinin alınması,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sevkiyatların faturalandırılması sürecinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Cari hesabının açılması/değiştirilmesi ve kontrol edilmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

4.3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 4.2 başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, topluluk şirketlerimize yurtdışındaki; iş ortaklarımıza, yurtdışındaki iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir

4.4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

BAŞAK, kişisel verilerinizi iş ortaklarımızdan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden veya yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Gümrük Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. MÜŞTERİLERİMİZ

5.1 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

BAŞAK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyadı, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, TCKN/VKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi/yeri, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, ev adresi, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi,
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, tahsilat riski bilgileri, malvarlığı bilgileri, gelir seviyesi bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgiler, müşteri alış-satış maliyet ve kapasite raporu bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, profesyonel/kişisel yetkinlikler, eğitim seviyesi

5.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimize ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürüne ilişkin sertifika süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aksiyonların alınması,
 • Kantar ve irsaliye süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lisans alım sözleşmesi sürecinin yürütülmesi,
 • Toplumsal sorumluluk anketi sürecinin yürütülmesi,
 • Yönetim sistemleri dokümantasyon sürecinin yürütülmesi,
 • Dâhilde işleme izin belgesi raporlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,,
 • Bütçe ve mali raporlarının, beyannamelerin hazırlanması, müşteri cari hesap bilgilerinin oluşturulması dâhil Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şartname süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin takibi ve değerlendirilmesi,
 • Seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

5.3 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 5.2 başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere ve yurtdışındaki; iş ortaklarına ve tedarikçilere aktarılabilmektedir.

5.4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Gümrük Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. POTANSİYEL MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

6.1 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

BAŞAK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları.

6.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.

6.3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 6.2 başlığı altında yer alan amaçların gerektiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

6.4 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, BAŞAK ile ilişkiniz kapsamında bizzat sizin tarafınızdan veya iş ortaklarımız vasıtasıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık arızanızın bulunması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri dâhilinde tanınan ve aşağıda yer verilen haklarınız için işbu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Bozburun Mahallesi Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi No: 29/1 Merkezefendi DENİZLİ adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, basakmetal@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@erbakir.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

9. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

AAydınlatma Metni, BAŞAK tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, iş bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, http://www.basakmetal.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

Güncelleme Tarihi: 16.03.2020

TCMB Kurları (15.07.2024) USD: 32,9662 - EUR: 35,8727 - GBP: 42,7379 Fixing Kurları (14.07.2024) USD: 33,078 - EUR: 35,9789 - GBP: 42,7632 Fixing Pariteler EUR / USD: 1,0877 - GBP / USD: 1,2928